Up
Down

Impressum

Eigenaar van de homepage www.ks-recycling.de

KS-Recycling GmbH & Co. KG
Raiffeisenstraße 38
47665 Sonsbeck (D)
Telefoon: +49 (28 38) 91 50 - 0
Fax: +49 (28 38) 91 50 - 30
E-mail: info(at)ks-recycling.de

Bevoegd bedrijfsleider: Guido Schmidt
Registergericht (inschrijving bij het gerecht): Amtsgericht Kleve
Registernummer: HRA 2476
Ust.-ID-Nr. (vgl. btw-nr.): DE 811 636 129
Verantwoordelijk voor de inhoud, in overeenstemming met § 55 hfdst. 2 RStV (Duitse staatscontract omroep): Guido Schmidt

Aansprakelijkheid voor de inhoud
Onze internetpagina’s zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gemaakt. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteitswaarden van deze inhoud kunnen wij echter niet instaan.
Als aanbieders van diensten zijn wij, in overeenstemming met § 7 hfdst. 1 TMG (Duitse telemediawet) volgens de algemene wetgeving verantwoordelijk voor de eigen inhoud op deze internetpagina’s. Aanbieders van diensten zijn echter niet verplicht, die door hen doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren of te onderzoeken of er sprake is van omstandigheden die wijzen op onwettige activiteiten. Onverminderd van kracht blijven verplichtingen volgens de algemeen geldende wetten, om informatie te verwijderen of te voorkomen dat deze gebruikt kan worden. Enige aansprakelijkheid dienaangaande is echter pas mogelijk vanaf het moment dat een concrete schending van het recht ter kennis is gekomen. Wanneer dergelijke schendingen van het recht ons bekend worden, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor verwijzingen (hyperlinks)
Op onze internetpagina’s bieden wij externe links aan naar websites van derden. Op de inhoud van de internetpagina’s hebben wij geen invloed. Daarom kunnen wij voor die inhoud niet aansprakelijk worden gesteld. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van genoemde internetpagina’s ligt steeds bij de aanbieder of exploitant van die pagina’s. De internetpagina’s waarnaar door middel van hyperlinks wordt verwezen, zijn op het moment dat deze hyperlinks tot stand werden gebracht onderzocht op mogelijke rechtsovertredingen. Inhoud die in strijd zou zijn met het recht is op het moment dat de hyperlink tot stand werd gebracht niet waargenomen. Zonder concrete aanwijzingen dat sprake zou kunnen zijn van schending van het recht, kan echter niet van ons worden verwacht dat wij de internetpagina’s waarnaar wij d.m.v. hyperlinks verwijzen permanent inhoudelijk controleren. Wanneer schendingen van het recht ons bekend worden, zullen wij de betreffende hyperlinks onmiddellijk van onze internetpagina’s verwijderen.

Auteursrechten
De exploitanten van de internetpagina’s hechten er waarde aan, de auteursrechten van anderen in acht te nemen en uit te gaan van door henzelf gemaakte dan wel van auteursrecht vrijgestelde documenten.
De tekstuele inhoud en de documenten die door de exploitanten van deze internetpagina’s op de betreffende pagina’s zijn aangegeven, vallen onder het Duitse auteursrecht. Bijdragen van derden zijn als zodanig aangeduid. Vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en elk soort van gebruik dat buiten de grenzen van het auteursrecht valt, behoeven de schriftelijke toestemming van de desbetreffende auteurs of makers. Downloads en kopieën van deze pagina zijn alleen toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik.

Gegevensbescherming
Wanneer op onze internetpagina’s persoonsgebonden gegevens worden verzameld (bijvoorbeeld naam, correspondentieadres of e-mailadres), gebeurt dit voor zover mogelijk steeds op basis van vrijwilligheid. Het gebruik van de aanbiedingen en diensten kan voor zover mogelijk steeds plaatsvinden zonder opgave van persoonsgebonden gegevens.
Voor het gebruik door derden van contactgegevens, die in het kader van de impressumplicht openbaar zijn gemaakt, voor het overzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagd reclame- of informatiemateriaal, geven wij bij deze uitdrukkelijk geen toestemming. De exploitanten van de internetpagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om, ingeval hen ongevraagd reclamemateriaal wordt toegezonden, bijvoorbeeld in de vorm van spam e-mail, gerechtelijke stappen te ondernemen.